Новые кинги
Раздел Новые кинги PDF Print E-mail

  № 1

Ғанӣ Ҷӯразода – нависанда, рӯзноманигор, тарҷумон: [Китобномаи шарҳиҳолӣ].– Душанбе: «Истеъдод», 2011.- 48 с.; 100 н. Андоза 60х841/16. Ҷ.ч 3. Супориши № 150/11.

 

_________________________________________________________________________

 № 2

Қодирӣ А. Рӯ ба рӯшноӣ: [Афсонаҳои драмавӣ барои наврасону ҷавонон] – Душанбе: «Адиб», 2010. - 116 с.;1000 н., Андоза 60х841/16. Ҷ.ч 7,25. ISBN 978-99947-2-038-5

 

__________________________________________________________________________

№ 3

Муҳаммадӣ Ҳ. Гулбонги ошиқона: [Қисса, ҳикоя ва тарона] – Душанбе: «Адиб», 2010. -112 с. 1000 н., Андозааи 60х841/16. Ҷ.ч 7.0. ISBN 978-99947-64-93-8

 

 ____________________________________________________________________________

№ 4

Азимов Х. Менеджмент финансирования строительства Рогун ГЭС и приватизации её капитала. – Душанбе: «Ирфон», 2010, - 312 с. 150 н., Андоза 60х841/16. Ҷ.ч.ш. 19,5. Супориши №4. ISBN 978-99947-0-172-8 _____________________________________________________________________________

 № 5

Комилов С.Д., Маҳмадаминов М.Б. Инновационное развитие и совершенствование антикризисного управления предприятиями. – Душанбе:, 2010. - 148 с. 150 экз. Формат 60х841/16. Усл. печ. л. 9.25. ISBN 978-99947-741-3-5 № 6 Файзалӣ Шукур. Солҳое, ки ман ҷавон будам… - Турсунзода: -2010.- 30 с. 100 н. Андозаи 84х1081/32. Ҷ.ч.ш.2. ISBN 978-99947-729-6-4 ___________________________________________________________________________

№ 7

Ризо Доварии Ардаконӣ. Дар бораи илм. Бо пешгуфтор ва таҳти назари академик М.Илолов. - Душанбе: «Дониш», 2010. - 500 н. Андоза 60х841/16. Супориши №55. ISBN 978-99947-38-70-0 ____________________________________________________________________________

№ 8

Назир У. Умари Хайём – нобиғаи тамаддуни ҷаҳонӣ. - Душанбе: «Пайванд», 2010. - 505 с., Чопи аввал. ISBN 978-99947-44-35-0 _____________________________________________________________________________

 № 9

Шукурзода М. Арҷномаи Мирзо Аҳмадзода. – Душанбе. 2010. - 177 с. 500 н. Андоза 60х841/16. Ҷ.ч.10,5. ISBN 978-99947-44-32-9 ____________________________________________________________________________

№ 10

Пажӯҳишгоҳи фарҳанги форсӣ-тоҷикӣ / Сафорати Ҷумҳурии Исломии Эрон дар Тоҷикистон. – Душанбе:«Пайванд», 1389 шамсӣ, ISBN 978-99947-44-34-4 ____________________________________________________________________________

№ 11

Шеърдӯст А. Нақши айём: [Ҷасторҳое дар ҷуғрофиёи фарҳангии фарорудон]. – Душанбе: «Пайванд».1389. - 461 с. ____________________________________________________________________________

№ 12

Девони ашъори Абӯабдулло Ҷаъфар ибни Муҳаммад Рӯдакӣ: [Матни илмӣ ва интиқодӣ бо кӯшиш ва иҳтимоми профессор Расул Ҳодизода ва доктор Алӣ Муҳаммадии Хуросонӣ]. - Душанбе: «Пайванд», 2008, - 613с. ISBN 978-99947-44-06-0 ____________________________________________________________________________

№ 13

Муҳаммад Иқбол. Эҳёи фикри динӣ дар ислом. -Душанбе: «Эр-граф», 2010. – 268 с. 1000 н. Андозаи 60х841/16 Ҷ.ч.ш. 16,75. ISBN 978-99947-4241-7

___________________________________________________________________________

№ 14

Абӯҳомид Муҳаммади Ғаззолӣ. Эҳёу улуми-д-дин. Рубъи аввал (китоби аввал). – Душанбе: «Эр-граф», 2008. – 628 с. 1000 н. Андозаи 60х841/16 . Ҷ. ч. ш. 39,25. ISBN 978-99947-42-42-4

 ___________________________________________________________________________

№ 15

Абдулҳай Муҷахрафӣ. Муфаййизу-л-анвор ва девони ашъор: [Дар асоси ду нусхаи қаламии муаллиф]. – Душанбе: «Дониш», 2010. – 544 с. № 16 Раҳимов Р.Ҳ. Назорати фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ: [Дастури таълимӣ-методӣ].- Душанбе: «Ирфон», 2010. - 40 с. 2000 н. Андозаи 84х1081/16. ISBN 978-99947-0-232-9

 ____________________________________________________________________________

№ 17

Гулшани ғазал:[Тазкираи адибони муосир]. – Душанбе: «Ирфон», 2011.- 168 с. 500 н. Андозаи 84х1081/32. Ҷ.ч.ш.10,5.Ҷ.н.ҳ.7,0. ISBN 978-99947-0-270-1

 ___________________________________________________________________________

№ 18

Турсунова Т. С. Межэтнические толерантные взаимодействия в контексте изменения общественной жизни Республики Таджикистан. - Душанбе: «Ирфон», 2010. - 114 с. 300 экз. Формат 84х1081/16. Усл.п.л. 6,2 уч. Заказ №1. ISBN 978-99947-0-255-0 ________________________________________________________________________

№ 19

Акилова М.М. Значимость категорий части и целого в анализе современных cоциальных процессов (на примере глобальных вызовов Таджикистану). – Душанбе: «Ирфон», 2010. – 312 с. 300 экз. Формат 60х841/16. Усл.п.л. 19,5. Заказ №36. ISBN 978-99947-0-208-4 ______________________________________________________________________

№ 20

 Кулолӣ. Насими кӯҳдоман: [Шеърҳо]. - Қӯрғонтеппа, 2010. - 100 с. 150 н. Андозаи 70х1001/32. Супориши № 338. ISBN 978-99947-800-0-6 № 21 Саидов Ҷ. Дар баҳори орзуҳо. - Қӯрғонтеппа, 2010. – 110 с. 700 н. Андозаи 60х90. Супориши № 305. ISBN 978-99947-800-0-6 ____________________________________________________________________________

№ 22

Мирзо Гадо (Кӯҳдоманӣ). Нишоне аз Нишон [Ёднома]. – Душанбе: «Империал-Групп», 2010. – 142 с. 300 н. Андозаи 60х481/16. ______________________________________________________________________________

№ 23

 Наврузов С.Т. Теория принятия решений: [Учебное пособие]. –Душанбе: Империал-Групп, 2010. -208 с. 100 экз. Формат 60х841/16. Усл.п.л. 13. Заказ № 015. ISBN 978-99947-45-10-8

_______________________________________________________________________

№ 24

Бухгалтерский (финансовый) учет: [Учебно-практическое пособие].–Душанбе: «Империал-Групп», 2008. – 378с. 500 экз. ISBN 978-99947-45-13-5 (т.2), Формат 60х841/16. Усл.п.л. 23,75. Заказ № 018. ISBN 978-99947-45-14-2 (2 т.) ___________________________________________________________________________

№ 25

Шобеков М. Луғати тафсирии стандартҳои байналмилалии ҳисоботи молиявӣ:[русӣ-англисӣ-тоҷикӣ]. – Душанбе: Империал-Групп, 2010. – 144 с. 500 н Андозаи 60х841/16. Ҷ.ч. 9. Супориши № 016.

__________________________________________________________________________

№ 26

Сотиволдиев Р.Ш. Проблемаҳои назарияи давлат ва ҳуқуқ: [Китоби дарсӣ]. Ҷ 1. -Душанбе. - 484 с. 1000 н. Андозаи 60х841/16. Ҷ.н.ҳ.30. Супориши № 04. ISBN 985-99947-44-15-2

_____________________________________________________________________

№ 27

Сотиволдиев Р.Ш. Проблемаҳои назарияи давлат ва ҳуқуқ: [Китоби дарсӣ]. Ҷ. 2. -Душанбе. - 654 с. 1000 н. Андозаи 60х841/16. Ҷ.н.ҳ. 41. Супориши № 04. ISBN 985-99947-44-15-2

 _________________________________________________________________________

№28

 Алиев Б., Ашӯров М. Методҳои ададӣ: [Китоби дарсӣ барои донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон].-Душанбе, 2010. - 209с. 1000н. Андозаи 60х841/16. Ҷ.ч.13,25. Супориши №12. ISBN 985-99947-45-09-8 _____________________________________________________________________________

№ 29

 Шоихтиёров Х. Социально-этические взгляды ал-Калкашанди.- Душанбе: Империал-Групп, 2007. – 180 с. 300 н. Андозаи 60х841/16. Ҷ.ч. 9,5. Супориши № 14. ISBN 985-99947-45-04-3

_____________________________________________________________________________

№ 30

Утаганов А.А., Ғаффоров Ш. Дастури таълимӣ-методӣ аз фанни «Географияи қтисодӣ ва иҷтимоии Ҷумҳурии Тоҷикистон» барои системаи кредитӣ. - Душанбе: Империал-Групп, 2007. – 138 с. 500 н. Андозаи 60х841/16. Ҷ.ч. 9,5. Ҷ.н.ҳ.9. Супориши № 12 № 31 Сотиволдиев Р.Ш. Теория государства и права: [Учебник для вузов].- Душанбе: Империал-Групп, 2009.- 358 с. 500 экз. Формат 60х801/8. Усл. печ. лист. 26,25. Заказ № 017. ISBN 985-99947-45-15-2

 ____________________________________________________________________________

№ 32

Хатлонӣ С. Бенавое дар навои най. - Душанбе:«Истеъдод», 2011. - 464 с. 200 н. Андозаи 60х841/16. Ҷ.ч.29. Супориши № 07/11. ISBN 985-99947-79-81-9 _____________________________________________________________________________

№ 33

Хатлонӣ С. Мунтахаби ашъор.Ҷ.3. – Душанбе: «Истеъдод», 2010.- 680 с. 500 н. Андозаи 70х1001/16. Ҷ.ч.ш. 43. Супориши № 115/10. ISBN 32-000543-072

____________________________________________________________________________

№ 34

Конфронси ҷумҳуриявии илмию амалӣ бахшида ба 20 солагии истиқлолияти Ҷумҳурии Тоҷикистон. - Душанбе, 2011. 250 н. Андозаи 60х901/16. Ҷ.ч.25. Супориши №31.

 _____________________________________________________________________________

№ 35

Хатлонӣ С. Мунтахаби ашъор Ҷ.2. – Душанбе: «Ҳумо», 2007.- 484 с. 500 н. Андозаи 70х1001/16. Ҷ.ч.30,25. Супориши № 24. ISBN 5-667-00963-Х _____________________________________________________________________________

№ 36

 Л.Губанова ва диг. Тарбияи ҷисмонӣ. [Китоби дарсӣ барои хонандагони синфҳои 5-6]. - Душанбе, 2010.- 119с. 50000 н. Андозаи 60х901/16. Ҷ.ч.ш. 7,5. Супориши № 24. ISBN 99947-758-5-9

 _____________________________________________________________________________

№ 37

Налоговый кодекс Республики Таджикистан. – Душанбе, 2011. 50 н. Андозаи 60х801/16. Ҳаҷмаш 21,3 ҷ.ч. Супориши № 3. ISBN 978-99947-707-2-4

______________________________________________________________________________

№ 38

 Сборник международных договоров Республики Таджикистан: [Псвящается 20-летию независимости Республики Таджикистан]. Том ׀׀.- Душанбе, 2010. 320 н. Андозаи 60х801/16. Ҳаҷмаш 30,0 ҷ.ч. Супориши № 33. ___________________________________________________________________________

№ 39

Сангинов Ф. Луғати англисӣ ба тоҷикву русӣ ва тоҷикӣ ба англисиву русӣ+грамматика. - Душанбе: «Пойтахт», 2011. – 599с. 400 н. Супориши №1. ISBN 978-99947-743-2-6

 ____________________________________________________________________________

№ 40

Сангин Э. Ёдат мекунам. – Душанбе: «Ирфон», 2001 – 36с. 100 н. Андозаи 60х84. Супориши №5. ISBN 978-99947-0-270-1 ____________________________________________________________________________

№ 41

Ҳамроҳ Р. Солнома. – Душанбе: «Ирфон», 2001. -20 с. 500 н. Андозаи 60х84. Супориши № 3. ISBN 978-99947-0-272-5 ____________________________________________________________________________

№ 42

Ҳакимӣ П. Баёни мавзӯи нав: бардошти чанд маънӣ аз «Маснавии маънавӣ». – Душанбе: «Ирфон», 2011. – 116 с. 200 н. Андозаи 60х84 Супориши № 4. ISBN 978-99947-0-271-8

 ___________________________________________________________________________

№ 43

Энсиклопедияи насри тоҷику форс: [«Латоиф-ут тавоиф», «Дастур-ул-мулук», «Насру назми Убайди Зоконӣ»] / Вазорати фарҳанги ҶТ.- Душанбе: СИЭМТ, 2010. – 470 с. 1000 н. Андозаи 70х1001/16. Ҷ.ч.а. 30. Супориши № 72. ISBN 978-99947-33-35-4 ___________________________________________________________________________

№ 44

Хайрандеш. Куллиёт: [Шеърҳо].Ҷ.1. – Душанбе: «Адиб», 2010. – 800 с. 1000 н. Андозаи 60х841/16. Ҷ.ч.ш. 48. Супориши № 44 «а». ISBN 978-99947-2-040-8

 ___________________________________________________________________________

 № 45

Пайвандгари аслҳову наслҳо: [Мавод барои созмондиҳандагони фестивали ҷумҳуриявии «Ҳафтаи китоби кӯдакону наврасони Тоҷикистон]. / Ваз-ти фарҳанги ҶТ, Китобх. Давл. Бачагонаи ҷумҳ-и ба номи М. Миршакар. – Душанбе: «Истеъдод», 2001. – 112 с. 400 н. Андозаи 60х841/16. Ҷ.н.ҳ. 7,0. Супориши № 17/11.

 ____________________________________________________________________________

№ 46

Восеъ Қ. Масири Саодат. – Душанбе: «Дониш», 2010. – 300 с. 350 н. Андозаи 60х841/16. Супориши № 93. ISBN 978-99947-38-80-9 _____________________________________________________________________________

№ 47

 Расулов А.Ҳ. Фарҳанги русӣ-тоҷикӣ аз ихтиология. /АИ ҶТ, Инст. Зоол. ва паразитологияи ба номи Е.Н Павловский. – Душанбе: «Дониш», 2011. – 590 с. 150 н. Андозаи 60х841/16. Супориши № 4. ISBN 978-99947-38-80-9 ________________________________________________________________________________

№ 48

Аминҷонов А. О: [Ба шарафи 60-умин баҳори умр (нишондодҳои библиографӣ)]. – Душанбе: «Дониш», 2011. – 138 с. 150 н. Андозаи 60х841/16. Супориши № 2.

 _______________________________________________________________________________

№ 49

Табаров С. Мирзо Абдулвоҳиди Мунзим: [Очерки мухтасари ҳаёт ва эҷодиёт]. – Душанбе: «Дониш», 2011. – 280 с. 200 н. Андозаи 60х841/16. Супориши № 20.

______________________________________________________________________________

№ 50

 Аҳмад Махдуми Дониш. Рисола ё мухтасаре аз таърихи салтанати хонадони Манғития / Муҳ. масъул Ҳ. Пирумшоев. – Душанбе: «Дониш», 2010. – 180 с. 200 н. Андозаи 60х841/16. Супориши № 9. ISBN 978-99947-38-81-6 ______________________________________________________________________________

№ 51

Нарзикулов И.К. Избранные труды: [Посвящается 100-летию со дня рождения]. – Душанбе: «Дониш», 2010. – 261 с. 150 экз. Формат 60х841/16. Заказ № 15. ISBN 978-99947-38-82-3

 ___________________________________________________________________________

№ 52

Саидов А. Политическое и социально-экономическое положение Бухарского ханства в XV׀׀ – первой половине XV׀׀׀ вв. / Отв. Редактор д.и.н. проф. П.Х.Пирумшоев. – Душанбе: «Дониш», 2010. – 293 с. 200 экз. Формат 60х841/16. Заказ № 92. ISBN 978-99947-38-75-5 ____________________________________________________________________________

№ 53

Наққош И. Китоби дуову салавотҳо. – Душанбе: «Ирфон», 2011. – 522 с. 1000 н. Андозаи 84х1081/32. Супориши № 21. ISBN 978-99947-0-286-2 ______________________________________________________________________________

 № 54

 Ҳисоботи мухтасар доир ба фаъолияти Академияи Илмҳои ҶТ дар соли 2010 / АИ ҶТ. – Душанбе: «Дониш», 2010. – 234 с. 150 н. Андоза 70х1081/16. Супориши № 16.

 ______________________________________________________________________________

№ 55

Ҳисоботи мухтасар доир ба фаъолияти илмӣ ва илмиву ташкилии аъзои пайваста (академикҳо) ва аъзои вобастаи АИ ҶТ дар соли 2010 / АИ ҶТ. – Душанбе: «Дониш», 2011.- 60 с. 150 н. Андоза 70х1081/16. Супориши № 12. ______________________________________________________________________________

№ 56

Краткий отчет о научно-организационной деятельности действительных членов (академиков) и членов-корреспондентов АН РТ в 2010 году / АН РТ. – Душанбе: «Дониш», 2011.- 62 с. 150 экз. Формат 70х1081/16. Заказ № 13. _________________________________________________________________________

 № 57

 Ашуров И.С., Олимов А.Х. Назарияи иқтисодӣ дар нақшаҳо, ҷадвалҳо ва формулаҳо: [Дастури методӣ]. –Душанбе: «Ирфон», 2011. – 304 с. 1000 н. Андозаи 84х1081/32. Супориши № 21. ISBN 978-99947-0-296-1 _____________________________________________________________________________

№ 58

Носиров С. Тарбияи шаҳрвандии хонандагон дар ҷараёни таълими фанни Ҳуқуқи инсон. – Душанбе: «Ирфон», 2007. – 192 с. 500 н. Андозаи 60х841/16. Супориши № 27. ISBN 978-99947-63-92-4 _____________________________________________________________________________

№ 59

Сайидумар С. Афсона ва қиссаҳои аҷоиб.- Душанбе: «Озар», 2011. – 248 с. 400 н. Супориши № 14. ISBN 978-99947-766-6-5 _______________________________________________________________________

№ 60

Солиҳов М.А. Ҳуқуқи байналхалқӣ: [Комлекси (маҷмӯаи) таълимӣ-методӣ аз ҳуқуқи байналхалқӣ] / ДДТТ. – Душанбе: «Озар», 2011. – 250 с. 220 н. Супориши № 12. ISBN 978-99947-766-5-8

 _______________________________________________________________

№ 61

Эмомалӣ Раҳмон. Истиқлолияти Тоҷикистон ва эҳёи миллат. Ҷ.10. – Душанбе: «Ирфон», 2011. – 576 с. 2000 н. Андозаи 84х1081/32. Супориши № 78. ISBN 978-99947-0-258-9

 _________________________________________________________________________

№ 62

Ҳақназаров Т. Қиссаҳои қуръонӣ (Қасас-ул-анбиё). – Душанбе: «Паёми ошно», 2010. – 536 с. 500 н. Андозаи 60х841/16. Ҷ.ч. 33,5. ISBN 978-99947-803-0-3

___________________________________________________________________________

№ 63

Розикзода А.Ш. Становление милиции Таджикистана. – Душанбе: «Ирфон», 2011. – 404 с. 500 экз. Усл. печ.л.25,25. Заказ № 12. ISBN 978-99947-0-268-8

 ___________________________________________________________________________

№ 64

 Макеев Н.Е. Русский язык. Ч.1.: [Учебное пособие] / Академия МВД РТ. – Душанбе, 2010. – 110 с. 300 экз. ____________________________________________________________________________

№ 65

Макеев Н.Е. Русский язык. Ч.2.: [Учебное пособие] / Академия МВД РТ. – Душанбе, 2010. – 128 с. 300 экз. ____________________________________________________________________________

 № 66

Солиев К.Х. и др. Краткий русско-таджикский словарь правовой лексики / Академия МВД РТ. – Душанбе, 2010. -66 с. 100 экз. _______________________________________________________________

№ 67

Раҳимов Р.Ҳ. Тестҳо ва масъалаҳо аз фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ: [Дастури таълимӣ-методӣ] / Нашриёти ВКД ҶТ. – Душанбе: «Ирфон», 2010. – 88 с. 2000 н. Андозаи 84х1081/16. ISBN 978-99947-0-148-3 _________________________________________________________________________

№ 68

Дастури методӣ барои гузарондани аттестатсияи сӯҳбат бо ҳайати шахсии ҷузъу томҳои ВКД ҶТ / Академияи ВКД ҶТ. – Душанбе, 2010. – 90 с. 500 н

. __________________________________________________________________________

№ 69

Ревин В.П., Сафаров Х.С. Уголовное право РТ. Общая часть / Под общ. ред. проф. Ревина В.П. и доц. Солиева К.Х. [Учебник для ВУЗов]. – Душанбе: «Ирфон», 2011. – 448 с. 3000 экз. Формат 60х841/16. Заказ № 354. ISBN 978-99947-0-238-1 ____________________________________________________________________________

 № 70

Рахимов Р.Х. История возникновения и развития сыскной (оперативно-розыскной) деятельности в Таджикистане. [Учебное пособие] / Издательство МВД РТ. – Душанбе: «Ирфон», 2010. – 92 с. 2000 эк. Формат 60х841/16. Заказ № 03. ISBN 978-99947-048-6 № 71 Раҳимов Р.Ҳ.. Чорабиниҳои оперативӣ-ҷустуҷӯӣ. [Дастури таълимӣ] / Нашриёти ВКД ҶТ. – Душанбе: «Ирфон», 2010. – 184 с. 2000 н. Андозаи 84х1081/16. Ҷ.ч.ш. 11,5. ISBN 978-99947-0-043-1

 ________________________________________________________________________

№ 72

Умаров М.А и др. Информационные технологии в деятельности правоохранительных органов РТ. [Учебное пособие] / Академия МВД РТ. – Душанбе, 2011. – 152 с. 500 экз.

_________________________________________________________________________

№ 73

Шарипов Ф.Р. Организационные и правовые основы информационного обеспечения сотрудничества ОВД РТ с местными органами государственной власти в сфере правопорядка. [Монография] / Под ред. доктора ист. н. полк. милиции А.Ш.Розикзода. –Душанбе: «Эр-граф», 2010. – 196 с. 100 экз. Формат 60х841/16. Заказ № 233. __________________________________________________________________________

№ 74

Раҳимов Р.Ҳ. Техникаи махсуси фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ. [Дастури таълимӣ-методӣ]. – Душанбе: «Ирфон», 2011. – 28 с. 2000 н. Андозаи 84х1081/16. ISBN 978-99947-0-282-4

____________________________________________________________________________

№ 75

 Одил Н. Интиқом (нашри дуюм. – Душанбе: «Ирфон», 2011. – 168 с.1000 н. Андозаи 60х841/16. Супориши № 40. ISBN 978-99947-0-311-1 № 76 Раҳимов Р.Ҳ. Асосҳои ҳуқуқии фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ. [Дастури таълимӣ-методӣ] / Нашриёти ВКД ҶТ. – Душанбе: «Ирфон», 2010. – 30 с. 2000 н. Андозаи 84х1081/32. ISBN 978-99947-0-131-5 ______________________________________________________________________________

№ 77

Раҳимов Р.Ҳ. Назорати фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ. [Дастури таълимӣ-методӣ] / Нашриёти ВКД ҶТ. – Душанбе: «Ирфон», 2010. – 40 с. 2000 н. Андозаи 84х1081/16. ISBN 978-99947-0-232-9 ______________________________________________________________________________

 № 78

Сангинов Ф. Муҳовараи русӣ ба тоҷикӣ / Муҳ. масъул проф. А.Мухторов. – Душанбе: «Пойтахт», 2011. – 142 с. 200 н. ISBN 978-99947-743-0-3 _____________________________________________________________________________

№ 79

Ғаззолӣ М. Насиҳат-ул-мулук / Муҳ. Муҳаммадҷон Валихоҷаев, таҳия ва тавзеҳи Нарзуллои Назар. – Душанбе: «Ирфон», 2011. – 176 с. 1000 н. Андозаи 60х841/16. Супориши № 27. ISBN 978-99947-0-300-5 ___________________________________________________________________________

№ 80

 Актуальные проблемы экономического развития РТ. Материалы научно-практической конференции / При финн. Поддержке Фонда им. Ф.Эберта в РТ. – Душанбе: «Ирфон», 2010. – 216 с. 150 экз. Формат 84х1081/32. ISBN 978-99947-0-242-8 № 81 Барномаи таърихи халқи тоҷик барои донишҷӯёни гурӯҳҳои ғайриихтисоси таърихи коллеҷҳо ва омӯзишгоҳҳо. – Душанбе: «Истеъдод», 2011. – 40 с.150 н. Андозаи 60х841/16. Супориши № 150/11._______________________________________________________________________________

№ 82

Абӯев П. Рамзас Тотин. [Ривоят, ҳикояҳо, повестҳо]. – Душанбе: «Кишоварз», 2011. – 216 с. 300 н. Андозаи 60х841/8. Супориши № 04. _______________________________________________________________________________

 № 83

Ҳоҷиев М.А. Бемориҳои дарунӣ. – Душанбе: «Ҳикмат», 2009. – 292 с. 100 н. Андозаи 60х841/16. Супориши № 26. _______________________________________________________________________________

№ 84

Аҳмадов Ҷ.А ва диг. Беҳискунии ҷузъӣ. Ҷ.2. – Душанбе: «Ҳикмат», 2011. – 362 с. 100 н. Андозаи 60х841/16. Супориши № 45. _______________________________________________________________________________

№ 85

Каримов М.К., Этинген Л.Е. Валеология. Здоровый образ жизни. [Учебное пособие для студентов] / под ред. к.мед.н. Д.М.Аббасовой. – Душанбе: «Ҳикмат», 2010. – 242 с. 300 экз. Формат 60х841/16. Заказ № 555. ______________________________________________________________________________

№ 86

Ҳайдаров Б.М., Муҳитдинова З.А. Неонатология. [китоби дарсӣ барои донишҷӯёни курсҳои 5,6, магистрҳо, ординаторҳои клиникӣ, неонатологҳо, духтурони кӯдакона ва оилавӣ]. – Душанбе: «Ҳикмат», 2010. – 198 с. ____________________________________________________________________________

№ 87 Маҷидов А.Қ. ва диг. Таълими асосҳои бемориҳои кӯдакона. [Китоби таълимӣ барои донишҷӯёни ДТТ]. – Душанбе: «Ҳикмат», 2010. – 322 с. 300 н. Андоза 60х841/16. Супориши № 557.

 ____________________________________________________________________________

 № 88

Исмоилова Лола-Ниссо ва диг. Биология. Китоби 1. [Биологияии ҳуҷайра ва генетика]. – Душанбе:»Ҳикмат», 2009. – 172 с. 300 н. Андоза 60х841/16. Супориши № 26

____________________________________________________________________________

№ 89

Исмоилова Лола-Ниссо ва диг. Биология. Китоби 2. [Экология, онтогенез, эволютсия ва паразитологияи тиббӣ]. – Душанбе: «Ҳикмат», 2010. – 184 с. Андоза 60х841/16.

 ____________________________________________________________________________

№ 90

Гематологияи кӯдакона. [Китоби дарсӣ барои донишҷӯёни курсҳои 5,6, магистрҳо, ординаторҳои клиникӣ, гематологҳои кӯдакон, педиатрҳо ва духтурони оилавӣ]. – Душанбе: «Ҳикмат», 2010. – 80с. 100 н. № 91 Ёрзод Ш. Рубоиёти ишқӣ. – Душанбе: «Ирфон», 2011. – 76 с. 1000 н. Андозаи 84х1081/32. ISBN 978-99947-0-322-7

_______________________________________________________________________________

№ 92

Сотрудничество стран ШОС в сфере безопасности, экономики, водно-энергетических ресурсов, коммуникации, культуры и перспектива ее расширения [Материалы 5 заседания Форума ШОС, Таджикистан, Душанбе, 13-14 мая 2010 г.] / ЦСИ при Президенте РТ. – Душанбе: «Ирфон», 2011. – 210 с. 350 экз. Заказ № 92. Формат 60х841/16. ISBN 978-99947-0-331-9 ______________________________________________________________________________

 № 93

Рофиев Ҳ. Қ. Эпидемиология. [Китоби дарсӣ]. – Душанбе: «Ҳикмат», 2009. – 352 с. ____________________________________________________________________________

№ 94

Сифилис. Эпидемиология, сабабҳои пайдоиш, аломатҳои беморӣ, ташхис ва муолиҷа. [Коркарди методӣ барои магистрҳои акушер-гинеколог]. – Душанбе, 2009. 26 с.

 ____________________________________________________________________________

№ 95

 Бемориҳои римноки пӯст. [Дастурамали методӣ барои донишҷӯёни курси 4-уми донишгоҳи тиббӣ]. – Душанбе, 2009. 42 с. ______________________________________________________________________________

№ 96

Холматов Ҷ.И. Бемориҳои гӯш. [Дастури таълимӣ барои донишҷӯёни ДТТ, магистрҳо, ординаторҳои клиникӣ ва духтурони оториоларинголог]. – Душанбе: «Ҳикмат», 2009. – 196 с. 100 н. Андоза 60х841/16. Супориши № 24. ___________________________________________________________________________

№ 97

Додхоева М.Ф., Расулӣ М.Я. Луғати истилоҳоти акушерӣ ва гинекологӣ (русӣ-тоҷикӣ-лотинӣ) / таҳти таҳрири проф. М.Я.Расулӣ. – Душанбе: «Ҳикмат», 2009. – 260 с. 50 н. Андоза 60х841/16. Супориши № 25. ______________________________________________________________________________

№ 98

 Қурбонов К.М., Сараев А.Р. Бемориҳои ҷарроҳии шикам. [Китоби таълимӣ барои донишҷӯёни курсҳои боло ва ҷарроҳони ҷавон]. – Душанбе: «Ҳикмат», 2009. -220 с. 250 н. Андозаи 60х841/16 27,3 ҷ.ч. Супориши № 10. ___________________________________________________________________________

№ 99

Раҳматов Н.А ва диг. Бемориҳои сироятии кӯдакон. [Китоби дарсӣ]. – Душанбе: «Ҳикмат», 2009. – 282 с. 100 н. Андозаи 60х841/16. Супориши № 22. ___________________________________________________________________________

№ 100

Кузница врачебных кадров Таджикистана [К 70 летию медицинского университета, очерки по истории всех структурных подразделений и кафедр университета]. – Душанбе: «Ҳикмат», 2009. – 304 с. 200 экз. Формат 60х841/16. Заказ № 31.